پرسشنامه مدیریت ارشد

10,000.00 ریال – خرید
هدف این ابزار بررسی ادراک افراد درزمینه مدیریت ارزش است.وشامل ۸ عبارت که گزینه های پاسخ به آنها کاملاموافقم،موافقم،نه موافقم نه مخالفم،مخالفم،کاملا مخالفم میباشد.ودارای روش امتیاز دهی وتفسیر نتایج میباشد.