پرسشنامه مدیریت ارشد

هدف این ابزار بررسی ادراک افراد درزمینه مدیریت ارزش است.وشامل ۸ عبارت که گزینه های پاسخ به آنها کاملاموافقم،موافقم،نه موافقم نه مخالفم،مخالفم،کاملا مخالفم میباشد.ودارای روش امتیاز دهی وتفسیر نتایج میباشد.