پرسشنامه مدل تعالی الماس

40,000 ریال – خرید
این پرسشنامه دارای ۷۰سوال و عبارت است که اعتبار وروایی ندارد و در قالب فایل wordاست.