پرسشنامه مدل تعالی الماس

این پرسشنامه دارای ۷۰سوال و عبارت است که اعتبار وروایی ندارد و در قالب فایل wordاست.