پرسشنامه محیط رقابتی وگرایشات بازار یابی

20,000.00 ریال – خرید
هدف این آزمون بررسی میزان گرایش وتمایل سازمان به محیط رقابتی و فعالیتهای بازار یابی است.وشامل ۱۵ عبارت که آزمودنی با انتخاب یک گزینه موفقیت خود را نشان می دهد و دارای روش نمره گذاری و تفسیر نتایج است.