پرسشنامه مالیات

این پرسشنامه دارای ۱۶گویه است که اعتبار و روایی ندارد  در قالب فایل wordاست.