پرسشنامه قربانی شدن

این آزمون مورد آزار واذیت واقع شدن در قرارهای عاشقانه را اندازه میگیرد.وشامل ۱۷ سوال وتحلیل و روش نمره دهی میباشد.