پرسشنامه قربانی شدن مقیاس فراوانی رفتار مشکل

این پرسشنامه شامل ۱۲ سوال است که فراوانی آزار و اذیتهای آشکار و ارتباطی را اندازه گیری میکند و دارای تحلیل و روش نمره دهی میباشد.