پرسشنامه قربانی شدن۲

20,000 ریال – خرید
این آزمون فراوانی آزارواذیت درهفته قبل از آزمون را اندازه گیری میکند.ودارای ۱۰ سوال و تحلیل و روش نمره دهی میباشد.