پرسشنامه قربانی شدن۲

این آزمون فراوانی آزارواذیت درهفته قبل از آزمون را اندازه گیری میکند.ودارای ۱۰ سوال و تحلیل و روش نمره دهی میباشد.