پرسشنامه مشارکت اجتماعی والدین

20,000.00 ریال – خرید
این پرسشنامه درک دانش آموزان از فرصت ها و پاداش ها ی داده شده از سوی والدین را اندازه گیری میکند.ودارای ۷ جمله و تحلیل و روش نمره دهی است.