پرسشنامه مشارکت اجتماعی والدین

این پرسشنامه درک دانش آموزان از فرصت ها و پاداش ها ی داده شده از سوی والدین را اندازه گیری میکند.ودارای ۷ جمله و تحلیل و روش نمره دهی است.