پرسشنامه قرارگرفتن در معرض گروههای گانگستری

20,000.00 ریال – خرید
این ابرارشامل  ۶سوال میباشد که قرار گرفتن درمعرض گروههای گانگستری یا عضویت در این گروهها را اندازه گیری میکند.ودارای تحلیل وروش نمره دهی میباشد.