پرسشنامه قرابت فرهنگی و بازارهای خارجی

20,000.00 ریال – خرید
هدف این پرسشنامه بررسی میزان تاثیر عوامل فرهنگی در برقراری ارتباط با بازارهای کشورهای خارجی است.وشامل ۲۰ عبارت و نحوه امتیاز دهی و تفسیر نتایج میباشد.