پرسشنامه قرابت فرهنگی و بازارهای خارجی

هدف این پرسشنامه بررسی میزان تاثیر عوامل فرهنگی در برقراری ارتباط با بازارهای کشورهای خارجی است.وشامل ۲۰ عبارت و نحوه امتیاز دهی و تفسیر نتایج میباشد.