پرسشنامه قدرت ریسک

این پرسشنامه ارای ۲۹ عبارت است که گزینه های پاسخ به آنها بصورت سه گزینه الف،ب،ج میباشد. داری روش تفسیر و نمره گذاری و یک پژوهش نیز برای اعتبار همراه دارد