پرسشنامه قدرت ریسک

30,000 ریال – خرید
این پرسشنامه ارای ۲۹ عبارت است که گزینه های پاسخ به آنها بصورت سه گزینه الف،ب،ج میباشد. داری روش تفسیر و نمره گذاری و یک پژوهش نیز برای اعتبار همراه دارد