پرسشنامه قدرت حرفه ای

در این پرسشنامه اسامی ۱۵ حرفه آمده است که عدد یک را درمقابل حرفه ای قرار دهید که بنظر شما قدرتمندترین حرفه است وعدد۱۵ را درمقابل حرفه ای قرارمیدهید که از نظر شما دارای حداقل قدرت است.