پرسشنامه قدرت حرفه ای

اهداف این پرسشنامه آزمودن پایگاههای متعدد قدرت حرفه،و نشان دادن اختلاف نظر پیرامون پایگاههای قدرت است.اسامی ۱۵ حرفه آورده شده است که آزمودنی به هریک از آنها یک رتبه می دهد ودارای روش نمره گذاری است.