پرسشنامه قدرتمند سازی دیگران

این پرسشنامه دارای ۹ سوال است و گزینه های پاسخ به این سوالات بصورت کاملا مخالفم،مخالفم،بی نظرم،موافقم،کاملا موافقم میباشدحداقل امتیاز ۹ وحداکثر امتیاز ۴۵ میباشد.