پرسشنامه قدرتمند سازی دیگران

30,000.00 ریال – خرید
این پرسشنامه دارای ۹ سوال است و گزینه های پاسخ به این سوالات بصورت کاملا مخالفم،مخالفم،بی نظرم،موافقم،کاملا موافقم میباشدحداقل امتیاز ۹ وحداکثر امتیاز ۴۵ میباشد.