پرسشنامه قدرتمند سازی دیگران

30,000.00 ریال – خرید
هدف این پرسشنامه میزان تمایل فرد به تفویض اختیار را نشان می دهد.ودارای ۹ عبارت است که حداقل امتیاز ممکن ۹ وحداکثر امتیاز ۴۵ میباشد.