پرسشنامه قدرتمند سازی دیگران

هدف این پرسشنامه میزان تمایل فرد به تفویض اختیار را نشان می دهد.ودارای ۹ عبارت است که حداقل امتیاز ممکن ۹ وحداکثر امتیاز ۴۵ میباشد.