پرسشنامه قابلیت ومهارتهای لازم برای بازار یابی

هدف این ابزار بررسی قابلیتها ومهارتهای لازم برای بازار یابی است.در این آزمون فهرستی از ۳۵مهارت ودانش آمده است که آزمودنی میزان اهمیت انها را مشخص می کند.