پرسشنامه قابلیت ومهارتهای لازم برای بازار یابی

20,000.00 ریال – خرید
هدف این ابزار بررسی قابلیتها ومهارتهای لازم برای بازار یابی است.در این آزمون فهرستی از ۳۵مهارت ودانش آمده است که آزمودنی میزان اهمیت انها را مشخص می کند.