پرسشنامه قابلیت ها برای زنجیره تامین ولجستیک

هدف این پرسشنامه بررسی میزان اهمیت قابلیت ها و شایستگی های لازم برای انجام زنجیره تامین و ولجستیک است.وشامل ۲۵ عبارت است که گزینه های پاسخ به آنها بسیارمهم،مهم،تاحدودی مهم،کم اهمیت و بی اهمیت میباشد.