پرسشنامه قابلیت های سازمان در صنعت هتل و توریسم

هدف این ابزار بررسی قابلیت های سازمان در صنعت هتل و توریسم است.وشامل ۱۰ عبارت و نحوه امتیاز دهی و تفسیر نتایج میباشد.