پرسشنامه فنون مدیریت زمان

هدف این پرسشنامه بررسی ایده هایی که می تواند جهت بهبود مهارت های مدیریت زمان مورد استفاده قرار گیرد . برنامه ریزی و کنترل ، سازماندهی و رهبری را با ۶۸ سوال مورد سنجش قرار میدهد . در قالب فایل jpg می باشد . شیوه نمره گذاری و منبع معتبر دارد