پرسشنامه فناوری اطلاعات درپشتیبانی از از اقدامات مدیریت کیفیت جامع

هدف این آزمون بررسی میزان استفاده ازفناوری اطلاعات درپشتیبانی ازاقدامات مدیریت کیفیت جامع است.ودارای ۳۰ عبارت و روش نمره گذاری و تفسیر نتایج میباشد.