پرسشنامه فعالیت فیزیکی

این پرسشنامه دارای ۷سوال بهمراه دستورالعمل است که اعتبار و روایی ندارد و در قالب فایل pdfاست.