پرسشنامه فعالیت فیزیکی

20,000 ریال – خرید
این پرسشنامه دارای ۷سوال بهمراه دستورالعمل است که اعتبار و روایی ندارد و در قالب فایل pdfاست.