پرسشنامه فعالیتهای بازار یابی

30,000 ریال – خرید
هدف این ابزار ارزیابی میزان توجه سازمان به فعالیتهای بازاریابی است.وشامل ۴۹ عبارت و روش نمره گذاری می باشد.