پرسشنامه فرم کوتاه مقیاس نگرش های عشق

هدف این آزمون اندازه گیری وبررسی سبک ها و نگرشهای عشق است. ودارای ۲۴ ماده و پایایی وروایی میباشد که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.