پرسشنامه فرم کوتاه مقیاس شخصیتی

هدف این آزمون اندازه گیری پنج عامل بزرگ شخصیت است. ودارای ۶۰ گویه میباشد که بر اساس مقیاس لیکرت درجه بندی میشود ودارای روش نمره گذاری است.