پرسشنامه فرسودگی شغلی مزلچ

40,000.00 ریال – خرید
این پرسشنامه شامل ۲۲ سوال است که به سنجش فرسودگی هیجانی،پدیده هایی شخصیت زدایی،را در چارچوب فعالیت حرفه ای اندازه گیری می کند.ودارای روش نمره گذاری است و از اعتبار و روایی برخوردار است.