پرسشنامه فرسودگی شغلی مزلچ

این پرسشنامه شامل ۲۲ سوال است که به سنجش فرسودگی هیجانی،پدیده هایی شخصیت زدایی،را در چارچوب فعالیت حرفه ای اندازه گیری می کند.ودارای روش نمره گذاری است و از اعتبار و روایی برخوردار است.