پرسشنامه فرا شناخت ولز و کارترایت ۶۵ و ۳۰ سوالی

این پرسشنامه توسط ولز و کارترایت ساخته شده و در ایران نیز هنجار یابی شده است . فرم ۶۵ سوال و فرم ۳۰ سوالی این پرسشنامه در این فایل وجود دارند. پاسخها به صورت چهار گزینه ای و ۵ عامل را مورد ارزیابی قرار می دهد . ۱۲ صفحه در قالب فایل jpg است و پس از پرداخت موفق فورا قابل دانلود می باشد . اعتبار ، روایی و شیوه نمره گذاری دارد .