پرسشنامه فرایند جداشدن -فردیت یافتن

هدف این ابزار سنجش اختلالات فرایند جداشدن- فردیت یافتن است. ودارای ۳۹ سوال وروش نمره گذاری است و از اعتبار و روایی برخوردار است.