پرسشنامه فرایند جداشدن -فردیت یافتن

40,000.00 ریال – خرید
هدف این ابزار سنجش اختلالات فرایند جداشدن- فردیت یافتن است. ودارای ۳۹ سوال وروش نمره گذاری است و از اعتبار و روایی برخوردار است.