پرسشنامه فرایندهای سازمانی،فناوری اطلاعات و استراتژ ی های بازار یابی

هدف این آزمون بررسی تاثیر فرایندهای سازمانی و فنائری اطلاعات ب اجرای استراتژی های بازار یابی است.وشامل ۲۴ عبارت و روش نمره گذاری و تفسیر نتایج می باشد.