پرسشنامه غنی سازی شغل

40,000.00 ریال – خرید
هدف این پرسشنامه ارزیابی میزان غنی سازی شغلی مشاغل سازمان است.ودارای ۱۸ عبارت است که آزمودنی عددی را که درمرد مشاغل سازمان صدق می کند علامت میزند.