پرسشنامه عوامل موفقیت مدیریت کیفیت جامع

هدف این پرسشنامه بررسی میزان توجه سازمان به عوامل موفقیت مدیریت کیفیت جامع است.وشامل ۳۶ عبارت و روش نمره گذاری و تفسیر نتایج میباشد.