پرسشنامه عوامل موثر در شکل گیری محلات حاشیه ای

این پرسشنامه دارای ۳۱سوال و در قالب فایل wordاست.