پرسشنامه عوامل موثر درموفقیت بکارگیری مدیریت کیفیت جامع

هدف این آزمون بررسی عوامل موثر در موفقیت بکارگیری مدیریت کیفیت جامع است.ودارای ۱۴ عبارت و تفسیر نتایج میباشد.