پرسشنامه عوامل موثر بر پیشگیری از ارتکاب جرم دربین جوانان

40,000 ریال – خرید
این پرسشنامه بر روی گروه نمونه ۲۰۰نفری از جوانان مجرم و وغیر مجرم شهرهمدان اجرا شده است.ودارای اعتبار وپایایی است.