پرسشنامه عوامل موثر بر پیشگیری از ارتکاب جرم دربین جوانان

40,000.00 ریال – خرید
این پرسشنامه شامل چندین گویه است .وبرروی گروه نمونه ۲۰۰ نفری از جوانان مجرم و غیر مجرم شهر همدان اجر اشده است .