پرسشنامه بررسی تاثیر تصاویر و رنگ بر یادگیری دانش آموزان

این پرسشنامه محقق ساخته بوده و در پایان نامه کارشناسی ارشد استفاده شده است چکیده پایان نامه نیز در ابتدای پرسشنامه موجود است . این پرسشنامه در بین جوانان ۱۸ تا ۲۶ سال اجرا شده است . در قالب فایل jpg , و ۳ صفحه می باشد