پرسشنامه عوامل موثر بر فرهنگ سیاسی دانشجویان

این پرسشنامه با استفاده از نظزیات پارسونز آلموند و وربا طراحی شده است راببطه بین متغیر های جامعه پذیری ، افتخارات ملی ، رسانه ، قوم گرایی و … با فرهنگ سیاسی مورد بررسی قرار گرفته است . این پرسشنامه ۱۴ صفحه است و چکیده پایان نامه کارشناسی ارشد منبع پرسشنامه در ابتدای پرسشنامه می باشد . فایل ها در قالب jpg  هستند و پس از پرداخت موفق فورا قابل دانلود است .