پرسشنامه عوامل موثر بر انطباق اجتماعی عشایر اسکان یافته در شهر

این پرسشنامه محقق ساخته است و در پایان نامه های کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است . چکیده پایان نامه نیز در ابتدای پرسشنامه وجود دارد . ۳ صفحه در قالب فایل تصویری jpg  است .