پرسشنامه عوامل موثر بر انطباق اجتماعی عشایر اسکان یافته در شهر

25,000.00 ریال – خرید
این پرسشنامه محقق ساخته است و در پایان نامه های کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است . چکیده پایان نامه نیز در ابتدای پرسشنامه وجود دارد . ۳ صفحه در قالب فایل تصویری jpg  است .