پرسشنامه عوامل موثر بر ارتکاب جرم مطالعه موردی زندانیان

این پرسشنامه شامل ۲۱ گویه و سوال میباشد.این پرسشنامه در سال ۱۳۷۹ بر روی گروه نمونه ۱۲۶ نفری زندانیان شهر ساری اجرا شده است که پس از تکمیل پرسشنامه نشان داده شده است که این ابزار از قدرت پیش بینی مناسب و بالایی برخوردار است.