پرسشنامه عوامل موثر برهمسر گزینی

40,000.00 ریال – خرید
این پرسشنامه بر روی نمونه ۲۴۰ نفری از دانشجوسان مجرد دانشگاه علامه طباطبایی به روش سهمیه ای هنجاریابی شده است واز اعتبار وروایی برخوردار است.