پرسشنامه عوامل موثر برهمسر گزینی

این پرسشنامه بر روی نمونه ۲۴۰ نفری از دانشجوسان مجرد دانشگاه علامه طباطبایی به روش سهمیه ای هنجاریابی شده است واز اعتبار وروایی برخوردار است.