پرسشنامه عوامل موثر برموفقیت بازمهندسی فرایندها

هدف این آزمون عوامل موثر بر موفقیت بازمهندسی فرآیندهای کسب وکار است.وشامل ۱۹ عبارت وروش نمره گذاری و تفسیر نتایج میباشد.