پرسشنامه عوامل موثر برموفقیت بازمهندسی فرایندها

20,000 ریال – خرید
هدف این آزمون عوامل موثر بر موفقیت بازمهندسی فرآیندهای کسب وکار است.وشامل ۱۹ عبارت وروش نمره گذاری و تفسیر نتایج میباشد.