پرسشنامه عوامل موثر برتصمیم گیری در سرمایه گذاری

هدف این پرسشنامه بررسی عوامل تاثیر گذار بر هزینه های کلی سیستم است.وشامل ۴ عامل اصلی است که هرکدام شامل چند سوال است.