پرسشنامه عوامل مؤثر بر جذب دانش آموزان به نماز

هدف این آزمون بررسی عوامل موثر به جذب دانش آموزان در نماز است که دارای ۴۷ سوال میباشد وروایی و پایایی آن مورد تایید است.