پرسشنامه عوامل فرهنگی-اجتماعی موثر برنگرش نسبت به نابرابریهای جنسیتی

این پرسشنامه دارای ۳۶سوال است که اعتبار و روایی ندارد ودر قالب فایل pdfاست.