پرسشنامه عوامل حیاتی موفقیت (csf)

هدف این پرسشنامه تعیین عوامل حیاتی موفقیت برای ایجاد استراتژی های مختلف در صنعت بانکداری است .ودارای ۲۵ سوال است بهمراه روش نمره دهی وتفسیر نتایج.