پرسشنامه عوامل حیاتی موفقیت (csf)

20,000.00 ریال – خرید
هدف این پرسشنامه تعیین عوامل حیاتی موفقیت برای ایجاد استراتژی های مختلف در صنعت بانکداری است .ودارای ۲۵ سوال است بهمراه روش نمره دهی وتفسیر نتایج.