پرسشنامه عوامل حیاتی موفقیت وباز مهندسی فرآیند کسب وکار

هدف این ابزار بررسی تاثیر عوامل حیاتی موفقیت بر بازمهندسی فرآیند کسب وکار است.وشامل ۲۰ عبارت ورش نمره گذاری میباشد.