پرسشنامه عوامل حیاتی موفقیت وباز مهندسی فرآیند کسب وکار

20,000.00 ریال – خرید
هدف این ابزار بررسی تاثیر عوامل حیاتی موفقیت بر بازمهندسی فرآیند کسب وکار است.وشامل ۲۰ عبارت ورش نمره گذاری میباشد.