پرسشنامه عوامل حیاتی مدیریت کیفیت جامع

هدف این پرسشنامه تحلیل عوامل حیاتی مدیریت کیفیت جامع است.ودارای ۳۱ عبارت است که گزینه های پاسخ به آنها حیاتی،مهم،کم اهمیت است.