پرسشنامه عوامل بحرانی

این پرسشنامه دارای ۳۵ سوال است ودر قالب فایل wordاست .که هدف آن رتبه بندی عوامل بحرانی فناوری اطلاعات در راستای توسعه بازارچه های مرزی کشور میباشد.