پرسشنامه عوامل اقتصادی ، اجتماعی موثر بر ساخت قدرت خانواده

این پرسشنامه محقق ساخته بوده و در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است . چکیده پایان نامه در ابتدایی پرسشنامه قرار دارد .