پرسشنامه عوامل اجتماعی موثر بر افسردگی دانشجویان

این پرسشنامه برای سنجش افسردگی از آزمون ۲۱ سوالی بک استفاده کرده و سپس برای سنجش عوامل فشار های زندگی و وقایع ناخوشایند ، انطباق دانشجویان با محیط ، امید به آینده و … بر افسردگی را با ۱۴ سوال مورد سنجش قرار داده است . پرسشنامه در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته و چکیده پایان نامه نیز در ابتدای پرسشنامه قرار دارد . فایل jpg بوده و ۴ صفحه می باشد .