پرسشنامه عوامل اجتماعی -اقتصادی موثر بر خرابکاری به عنوان نوعی رفتار بزهکارانه (وندالیسم )دربین دانش اموزان دبیرستانها

هدف این پرسشنامه بررسی عوامل اجتماعی افتصادی موثر بر خرابکاری بوده است  پرسشنامه ابتدا به سنجش میزان رفتار های وندالیسمی با ۱۷ سوال پرداخته سپس به بررسی پایبندی دانش آموزان به تعهدات مدرسه ، تعهد به خانواده ، اوقات فراغت و … می پردازد . در قالب فایل jpg  است ، دو صفحه  و چکیده پایان نامه مربوط در ابتدای پرسشنامه ذکر شده